Lệnh Wblock trong cad và chèn thư viện Block vào bản vẽ tạo bởi Wblock

Lệnh Wblock trong cad là lệnh cho phép lưu Block thành file để sử dụng cho bản vẽ khác, tức là chúng ta sẽ lưu file Block vào trong máy tính như một thư viện chúng ta tạo ra. Khi làm việc với những bản vẽ mới thay vì phải ngồi lập những Block mới, […]

Tag Archives: lệnh Wblock trong cad

Hotline